logo_agr

Mini burger, stewed onion, tomato, provola cheese

12

Allergeni